Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (τρίμηνο), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 11-6-2015 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 8740
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τρίμηνο)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/88Α/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ-0Χ3) και την αριθ. 3939/94100/10-6-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για την  κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας, στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3584/2007, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων   (14) ατόμων και συγκεκριμένα:

1.-Ενός  (1 ) ατόμου, ΔΕ Οδηγός υδροφόρας.

2.-Τριών (3) ατόμων, ΔΕ Οδηγών Φορτηγών.

3.-Δύο (2) ατόμων, ΥΕ  Εργατών Φύλαξης του ΧΑΔΑ Αταλάντης.

4.-Οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης διάρκειας.

  Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Λοκρών, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

  Επί πλέον για τους οδηγούς επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών / Γραφείο Προσωπικού (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-22374 & 2233350338) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ.Πάσσα Μαρία  κ.Δημητρίου Κων/νος   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  από την επομένη της ανάρτησης  της παρούσας  στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Λοκρών.-