Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

ellhnikh-dhmokratia

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                          
Αταλάντη 15-6-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 41

Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. - FAX: 22330 22015      

Για την Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Οκτάμηνης απασχόλησης βάσει αντιτίμου

Ο Πρόεδρος του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

"Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009

2.Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

4. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).

7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1795/τ.Β/28-8-2009).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

10. Το αρ. πρωτ. οικ. 7057/25-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»

11. Την υπ' αριθμ. 2/9/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ω.Α» 

 

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο .docx ολόκληρη η ανακοίνωση όπου φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες

Συννημένα Αρχεία: