Πρόσληψη Προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη  6-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αρ. πρωτ. 158 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

 

 Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/39/2015  απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γυμναστής

 

1

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής.  
 

 

Πλαστικών Τεχνών

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου

Δάσκαλου

1

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου

Η/Υ

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου

Μουσικής

1

Οι υποψήφιου πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών (Δ/νση: Πλ.Δημαρχείου ΑΤΑΛΑΝΤΗ 35007,  τηλ: 2233022374) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Λιάρτης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λοκρών.-

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ