Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη, 10-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 6432
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης (3) διάρκειας
2.-Την αριθ. 5/76Α/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ- 0Χ3) με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγη-
ση αυτής , οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες.
3.- Την αριθ. 3867/95977/6-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΩΠ2ΟΠ10-1ΒΜ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας, στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας, , συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα:

1.- Ενός (1 ) ατόμου, ΔΕ Οδηγός υδροφόρας.
2.- Τριών (3) ατόμων, ΔΕ Οδηγών Φορτηγών.
3.- Δύο (2) ατόμων, ΥΕ Εργατών Φύλαξης του ΧΑΔΑ Αταλάντης.
4.- Οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης διάρκειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στη "Διαύγεια", ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο pdf.

Συννημένα Αρχεία: