Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με ωρομίσθια αποζημίωση

lokros-sumvoulio

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη  12-7-2016
ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ. 185
Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                              ΑΔΑ: 6Ζ2ΦΟΚΣΒ-ΡΙΕ
Ν.Π.Δ.Δ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ                                                                                                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με ωρομίσθια αποζημίωση

 

Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟY  ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.                  Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.                  Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3.                  Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).

4.                  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.                  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6.                  Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ/ΕΓΚΡ./53/1149/21-4-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
7.                  Την υπ' αριθ. 8/37/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.                  Την υπ' αριθ.  3/22/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.                  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1220/Β/5-5-2014)
2.                  Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230 Β) τροποποιητική της ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ: 2.35832/οικ.3.2401 (ΦΕΚ 3484 Β)
3.                  Την με αριθμ. πρωτ. 2100/16-7-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
4.                  Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά νομό για το δήμο Λοκρών  περιόδου 2015 – 2016

1.                  Την με αριθ. Πρωτ. 143/9-5-2016  βεβαίωση του Προέδρου ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ., περί εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωσης με ανάλογη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επόμενων ετών. 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αταλάντη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

101

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

 

ΠΕ Δασκάλων

 

 

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

102

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

ΠΕ Γυμναστών

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

103

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

ΠΕ Θεατρικής Αγωγής

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

104

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

ΠΕ Εικαστικών

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

105

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

ΠΕ Μουσικής

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

106

ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη

ΠΕ Εκπαιδευτής Η/Υ

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

           
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Παδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης) ή το ομώνυμο Πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-στημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Σχετική εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση νηπίων

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού της ηµεδαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Σχετική εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση νηπίων

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που να περιλαμβάνει μάθημα σχετικό με τις θεατρικές σπουδές.

 

Σεμινάρια στις Θεατρικές Σπουδές

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Σχετική εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση νηπίων

 

 

105

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων Τεχνολογίας ΄Ηχου και Μουσικών Οργά-νων ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα διδασκαλίας ή κάτοχοι Πτυχίου Ωδικής.

 

Σχετική εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση νηπίων

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σχετική εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση νηπίων

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων όλων των ειδικοτήτων, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατ.Δημαρχείου 1 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ , υπόψιν κ.Βασιλείου Λιάρτη καθημερινές 09.00-13.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 2233022374)  . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες  και αρχίζει από την 15/7/2016 και λήγει την 19/7/2016.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ