Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ   Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                           Αταλάντη  27/10/2016

                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:13514                                                                                                                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλ. Δημαρχείου                                                                           
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                 ΠΡΟΣ 
                                                                                                          KMC
OΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                       Σύμφωνα με την αριθμ. 226/13510/27-10-2016 απόφαση Δημάρχου. με ΑΔΑ: ΩΘΟΝΩΛΤ-ΜΩΑ ανατέθηκε σε εσάς η Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών τακτικού Ελέγχου  οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λοκρών διαχειριστικής  χρήσης 2013 και βάσει της  υπ΄αριθ.6/23/2016   απόφασης Ο.Ε. με Α.Δ.Α. ΩΝΧΠΩΛΤ-ΑΕΚ.    
Κατόπιν τούτου σας καλούμε εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ειδοποίησης, να προσέλθετε για υπογραφή της σύμβασης .         

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ