Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 18 – 11 – 2016
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 14402

                                                                                                              ΑΔΑΜ: 16PROC005414173

 

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)

Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 61 / 2016

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμος Λοκρών Προκηρύσσεται με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ.125 του Ν.4412/2016 ) επί των τιμών της αριθμ. 61 / 2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€.
Η διενέργεια του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και των άρθρων 133, 177 παρ.1 και 183 παρ.2.γ.γγ. του Ν.4270/2014.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν.4254/2014, του άρθρου 59 του Ν.4278/2014, του Ν.4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.

Ο συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της (Ο.Ε.), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (http://www.dimos-lokron.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Δήμο Λοκρών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δήμο Λοκρών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 2233022374 Φαξ επικοινωνίας . 2233022606 Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Αγγελής και Στάμος Θεοχάρης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, μελετητές ……… και , οφείλουν να προσκομίσουν  φάκελο προσφοράς που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α:

  1. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών
  2. Φορολογική ενημερότητα, από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση καταβολής των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη
  3.  Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον μελετητή ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:

          1.       Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74,75 και 76 του ν. 4412/2016

          2.       Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

      4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
      5. Σφραγισμένο φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» με συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η κατάθεση των προσφορών διενεργείται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.117 του Ν.4412/2016.
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της αρ. 61/ 2016 τεχνικής μελέτης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 30-6112.0012  30-6112.0009 προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2016 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 262/15-2-2016 και 261/15-2-2016) και χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους  και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18)  μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Λοκρών.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
Η έγκριση εκπόνησης της δημοπρατούμενης μελέτης αποφασίστηκε με την αριθμ. 27/94/2016 απόφαση.
Η διάθεση της σχετικής πίστωσης και η παρούσα αποφασίστηκαν με την αριθμ. 6/23/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία η Διακήρυξη για την επέκταση σχεδίου πόλης Αταλάντης σε μορφή .doc καθώς και η Μελέτη σε μορφή .pdf