Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ημερομηνία:  12/12/2016                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 15797                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                                             

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.» ,όπως περιγράφονται στην 80/2016 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 248.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.& απρόβλεπτα).
      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση  στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου
      Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 π.μ.. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.
      Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως την Τετάρτη 01-02-2017 και ώρα 14:00μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 03-02-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

     Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 15359/05-12-2016, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.999,89 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή 1% για το σύνολο των ομάδων.
     Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο κο Γεωργίτση Ηλία,  Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη Τηλέφωνο 2233023707.

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ