Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 29/2016 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                           

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου                                                    Αταλάντη     20/12/2016
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16136
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 29/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                           1.  κ. Δημήτριος Τσοχαντάρης

                                            2. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                            3. κ. Βασίλειος Καρατράντος

                                            4. κ. Γεώργιος Σταθουλόπουλος

                                            5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                            6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ

      συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο

     Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  29  Δεκεμβρίου  2016 , ημέρα   

        Πέμπτη και  ώρα  19,00  μ.μ.,  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

       Θέμα 1ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Χ.Ε. προπληρωμής.

       Θέμα 2ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Πάγιας προκαταβολής.

       Θέμα 3ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων τακτικών αναπ/κών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017 (Ν.4412/2016)

       Θέμα 4ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων τακτικών αναπ/κών προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών έτους 2017 (Ν.4412/2016)

       Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

       Θέμα 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

       Θέμα 7ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 8ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 9ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 10ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 11ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 12ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 13ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 14ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 15ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 16ο: Ορισμός Δικηγόρου.

       Θέμα 17ο: Ορισμός Δικηγόρου.

                                                                                    Ο

                                                                Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝ.:                                                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.

1.         κ. Ιωάννης Χριστοφόρου                                                   
2.         κ. Δημοσθένης Χρήστου
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Ζαχαρίας Καζάνας                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ