Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη  5-1-2017                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αρ.Πρωτ.:152
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αρμ. Υπάλληλος:
 Βασιλική Μοδιάτη
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου, Αταλάντη
Ταχ. Κώδικας:35200
Τηλέφωνο.: 22330-22374/22231-22333-50338
Fax: 22330-22606                          

                                                                                          ΠΡΟΣ: Τους στρατευσίμους κλάσης 2020
                                                                                                        ( Γεννηθέντες το έτος 1999)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2020 (γεννηθέντων
το έτος 1999) για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής ».
ΣΧΕΤ: Το με Αριθ. Πρωτ: Φ.430/54/299428 Σ.6766/24-11-2016 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

 

       Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 ( από 2/1/2017 έως και 31/3/2017) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

- Οι στρατεύσιμοι που είναι κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων προσκομίζοντας απαραίτητα σε  πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
2.Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
3.Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το διαδικτυακό τόπο www.amka.gr.

- Οι στρατεύσιμοι που διαμένουν στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους , εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

- Για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση Δελτίου απογραφής την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
-Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
- Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Διαδικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

- Όσοι δεν τηρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις υπέχουν τις Διοικητικές κυρώσεις :

1.Ενός (1) μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
2.Δύο(2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
3.Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών στο Δελτίο Απογραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στη Στρατολογική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας ή στο Δήμο Λοκρών ( Τμήμα Μητρώου Αρρένων).

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΔΙΑΤΗ