Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 2/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη  13/2/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1511

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr                         

   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

    του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 20 Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα  19,30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 2ο  : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

                                    (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο  : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

                                    (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 4ο  : Πρόσληψη υδρονομέων  άρδρευσης.

                                    (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 5ο  : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.

                                    (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Περί ακυρώσεως Χρηματικών Ενταλμάτων μη Εξοφληθέντων οικ. έτους 2016

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Ελληνική Εταιρία της Φύσης.

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Ανάπλαση πλατείας Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης.

                                      (Εισηγητής ο Προιστάμενος Τ.Υ κος Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 10ο : Έγκριση παράτασης για το έργο ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Μαλεσίνας  .

                                      (Εισηγητής ο Προιστάμενος Τ.Υ κος Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Μαλεσίνας.

                                     (Εισηγητής ο Προιστάμενος Τ.Υ κος Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεων χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου.

                                     (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ κα Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 13ο : Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο "Δημιουργία Λαογραφικού Αγροτικού-Πολιτιστικού Μουσείου.

                                     (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ κα Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 14ο : Επί της αποφάσεως 1/18/2017 Δ.Σ περί ονοματοδοσίας οδών οικισμών Μαμάκας-Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Αρκίτσας

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Τ.Κ.Αρκίτσας Κος. Γεώργιος Ρουμπής)

 

                                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                              ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων
4) Σωματεία, Συλλόγους.
Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.