Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 3/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              Αταλάντη  22/11/2016

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14521
Ταχ. Διευθ: Πλατεία Δημαρχείου

Τ.Κ. 35200 - Αταλάντη
Τηλ. 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες : Βασ. Λιάρτης
Email: basliartis@gmail.com                                                                                                                     

                                      

     Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν 3852/10,  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 5η Μαρτίου  2017 , ημέρα  Κυριακή και  ώρα  11.00  π.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 1ο : Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                     

 

                                                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.