Απόφαση 3/45/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                  ΑΔΑ: 6ΒΝΥΩΛΤ-ΤΙΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 3-5/3/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 3/45/2017 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ           ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ

      Ν.Λιόλιος               Γ.Βλαχάβας              Γ. Σταθουλόπουλος                             Δ. Χρήστου

                                                                Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου                     Κ. Δούρος

                                                                Β.Καρατράντος

                                                                Αλ.Β.Κούρος                              

                                                                Η.Κολομτσάς                             

                                                                Δ.Τσοχαντάρης                           

                                                                Ι. Χριστοφόρου

                                                                Α. Θεοχάρης

                                                                Γ.Γουρνάς

                                                                Ι. Κούρος

                                                                Π. Μαρκοστάμος 

                                                                Β. Κυριαζής

                                                                Ν. Παπαχριστόπουλος

                                                                Α. Κοτσιαφίτη

                                                                Κ.Αγγελούσης

                                                                Κ.Σούλιας

                                                                Α. Γκιώνης

                                                                Ι.Παπαγεωργίου

                                                                Ζ. Καζάνας

                                                                Ν. Σωτήρχου

                                                                Β. Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                Γ. Σκαμπερδόπουλος

                                                                Κ.Πάσσας

                                                                Κ. Δούρος

                                                                Γ.Ρούσσης                        

Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:
1. Α. Κατσούλης, 1.  Ι. Πάσσα, 3.Μ. Δουμάνη,                                                  
Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:
1. Ι. Σκορδάς , 2.Γ. Ρουμπής , 3. 2.Γ. Μύθης,   
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:
1. Δ. Γλουστιάνος , 2. Δ. Κυριαζής , 3.Α. Ευθυμίου,
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1.  Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάμπρου,

          Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 π.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 2073 -  28/2/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 25 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Αν/της Δ/ντής του Δήμου, Παναγιώτης  Αγγελής για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 2ο: Εκλογή των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 2073/28-2-2017 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον Αν/τη Δ/ντή κ. Παναγιώτη Αγγελή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά ( 6) τακτικά μέλη εκ των οποίων ( 2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:

α. υποψήφιοι τακτικοί οι :

-        κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου
-        κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι:
-        κ. Κωνσταντίνος Σούλιας
-        κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
-        κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
-        κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος
-        κ. Αλέξανδρος Κούρος
-        κ. Ηλίας Κολομτσάς

για αναπληρωματικά μέλη τρείς (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής:
-        κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
-        κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
-        κ. Ιωάννης Κούρος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε (6) ήτοι (2) της μειοψηφίας και (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (6) υποψηφίους και οι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

-        κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
-        κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος
-        κ. Αλέξανδρος Κούρος
-        κ. Ηλίας Κολομτσάς
-        κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου
-        κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (5) υποψηφίους και οι (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

-        κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
-        κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
-        κ. Ιωάννης Κούρος
-        κ. Κωνσταντίνος Σούλιας
-        κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (5.3.2017 - 31.8.2019), όπως παρακάτω:

 

Τακτικά Μέλη:

-        κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
-        κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος
-        κ. Αλέξανδρος Κούρος
-        κ. Ηλίας Κολομτσάς
-        κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου
-        κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Αναπληρωματικά Μέλη:

-        κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
-        κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
-        κ. Ιωάννης Κούρος
-        κ. Κωνσταντίνος Σούλιας
-        κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας)  ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Β.Καρατράντος, Γ. Σκαμπερδόπουλος, απεχώρησαν μετά την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 3/45/2017
...................................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ν.Λιόλιος                   Γ.Βλαχάβας            Γ. Σταθουλόπουλος , Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου,

                                                                        Αλ.Β.Κούρος,Η.Κολομτσάς

                                                                        Δ.Τσοχαντάρης, Ι. Χριστοφόρου, Α. Θεοχάρης

                                                                        Γ.Γουρνάς , Γ.Βλαχάβας, Π. Μαρκοστάμος ,           

                                                                        Ι. Κούρος , Β. Κυριαζής , Ν. Παπαχριστόπουλος

                                                                        Α. Κοτσαφίτη , Κ.Αγγελούσης, Κ.Σούλιας,  

                                                                        Ν. Σωτήρχου ,Α. Γκιώνης, Ι.Παπαγεωργίου,   

                                                                        Ζ. Καζάνας, Β. Σίμου-Παλαιολόγου, Κ.Πάσσας,

                                                                        Γ.Ρούσσης           

                     

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

           Ο

              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

                Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ