Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων - Λιπαντικών έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ 14/3/2017                    
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:2690                                 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Γραφείο Δ/ντή
Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών
Τηλ. 2233081021, 2233022374,
        2233350311
Fax. 2233022606

                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ: <ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ >

     Ύστερα από τον ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, προκειμένου ο Δήμος Λοκρών & ΝΠΔΔ να προμηθευτούν τα καύσιμα και λιπαντικά για το έτος 2017, θα προχωρήσει στην Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (όπως διεξάγεται ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση  στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimos-lokron.gov.gr .
      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.
      Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ..
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4 Απριλίου 2017,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ..

     Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 15359/5-12-2016, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.999,89 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας .
     Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Γεωργίτση Ηλία,  Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου 1, Αταλάντη, τηλ. Επικ.: 2233023707.

 

                                                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                           Δ.Ο.Υ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

                                                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

 

Ακολουθούν ως συνημμένα (.pdf)  τα σχετικά αρχεία που αφορούν στον Διαγωνισμό :
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. Έγγραφο Διαπραγμάτευσης