Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Δίμηνη Σύμβαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αταλάντη, 20-3-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Aριθ. Πρωτ.: 2915

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο .pdf ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης, όπου φαίνονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους

Συννημένα Αρχεία: