Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων 'Αρδευσης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη 20-3-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2914
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 2/29/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦΚΓΩΛΤ-ΟΗ4) και την αριθ. 1425/36082/15-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΨΑΑΟΡ10-ΧΧΒ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού πέντε (5) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών έργων – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

 

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο (.pdf) ολόκληρη η Ανακοίνωση Πρόσληψης, όπου φαίνονται λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους.

Συννημένα Αρχεία: