Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                  Αταλάντη 04/4/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 3611

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                          
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                                   ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 22330 223374                                                                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΑΞ: 22330 22606

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ατομικής παροχής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λοκρών
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας ειδών ατομικής παροχής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λοκρών έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθμ. 35,36,37/20-01-2017 αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α35,Α36,Α37.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθειας μέχρι την 13/04/2017.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Επισυνάπτεται αρχείο pdf που περιέχει την Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προυπολογισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια.