Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                           
                                                                                                                            Αταλάντη    4/4/2017
                                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3655
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 6/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                  1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
                                                                  2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος
                                                                  3. κ. Αλέξανδρος Κούρος
                                                                  
4. κ. Ηλίας Κολομτσάς
                                                                  5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου
                                                                  6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  12η Απριλίου  2017 , ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  9.30  μ.μ.,  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

       Θέμα 1ο: Έπικύρωση πρακτικών διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λοκρών & Ν.Π.Δ.Δ. οικ. Έτους 2017

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                                       

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος                                                 
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ