Χορήγηση είκοσι επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λαμία 03/04/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. : Φ.40.Γ/οικ./1491
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Ταχ. Δ/νση      : Υψηλάντη 1
Ταχ. Κώδικας   : 35131  ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες   :  22313 51274, 51269
Αρ. Fax           :  22313 51260
E-mail             : danap-fth@pste.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, για το έτος 2017

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας σύμφωνα με την αρ. Φ.40.Γ.1026/13-03-2017 (ΑΔΑ65Χ57ΛΗ-ΔΨΛ) απόφαση πρόκειται να χορηγήσει είκοσι (20) συνολικά άδειες άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο