Ανακοίνωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αταλάντη,  17-5-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 5407
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

  Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  με διάρκεια απασχόλησης τριών(3) μηνών.

    Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης> ( ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, <Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων>  όπως αυτές  αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015. 

 3.-Την αριθ. 4/63/31-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΜΙΩΛΤ-ΝΗ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 2177/58817/18-4-20117  (ΑΔΑ:7ΥΔΟΠ10-Θ9Μ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τις παραλίες με την ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ και την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 σε αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007, καθώς και τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.      

4.-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών.

5.-Τις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας

         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α΄: ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β΄:ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ                  

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β)Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 45 ετών (ΠΔ 23/2000).

2.-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.-Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση)

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λοκρών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας. Θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης.

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

    Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων, την απαιτούμενη άδεια, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λοκρών – Γραφείο Προσωπικού  Πλ. Δημαρχείου, ΤΚ  352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ,τηλ:22330-22374 & 2233350338  και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Πάσσα Μαρία και Δημητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πέντε (5) εργάσιμων ημερών αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ