Παρεμβάσεις Δημάρχου Λοκρών σε ΚΕΔΕ

  1. Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος Λιόλιος, ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, έκανε παρέμβαση σχετικά με την άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα υπάρξει  τροποποίηση – διόρθωση του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) για τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους σε τρίτους.
    Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία προς του Δήμους για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και για την ανάρτηση των προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην παραχώρηση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα οριστεί η 23η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 6 ημερομηνιών (31.5 και 23.06). 
    Σύμφωνα με τη σχετική εξέλιξη, η σύναψη των συμβάσεων της απευθείας παραχώρησης και η ανάρτηση των Προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις Υπηρεσίες των δήμων μέχρι την 23.06.2017, προκειμένου να παραχωρηθεί από το Δήμο –και όχι από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών – σε τρίτους το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

  2. Δεύτερη ουσιαστική παρέμβαση που έγινε, αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου σε ΟΤΑ, για κατασκευές παρελθόντων χρόνων σε αιγιαλό και παραλία και προτάθηκε νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία να ορίζεται ότι διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα εις βάρος ΟΤΑ Α’ βαθμού, που αναφέρονται στην αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το άρθρ. 115 παρ. 1 & 2 του από 11/12.11.1929 Π.Δ., το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 2 του Ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 5 του Ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 20 Α.Ν. 1540/1938, 19 Α.Ν. 1919/1939, 2 Α.Ν. 1925/1951 και 5 παρ. 4 του Α.Ν. 263/1968.

 

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο η πρόταση για Νομοθετική Ρύθμιση όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο.