Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας τριών(3) ατόμων για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                               Αταλάντη, 20-4-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 4131

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12- 2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3- 2016).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1461/16-2-2017 (ΑΔΑ:68Χ87ΛΗ-ΠΔΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Λοκρών” με Κωδικό ΟΠΣ 5002345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020”».
8. Την υπ' αριθ. 2/41/20-2-2017 (ΑΔΑ:7Μ92ΩΛΤ-ΜΛΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών” με κωδικό ΟΠΣ 5002345».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2015/23-2-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Βεβαίωση του Αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών,
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Λοκρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της
Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη Ν.Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο .pdf