Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων,οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                          ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 18-05-2017
                                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5564

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για ένα έτος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για ένα έτος.

Προϋπολογισμού 25.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία ολόκληρη η Διακήρυξη (pdf), η Μελέτη για τον Διαγωνισμό (pdf) και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ (docx)