Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης - Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για το έτος 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                               Αταλάντη 16-6-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 92
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. -FAX: 22330 22015                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιές του Ν.3812/2009, καθώς και αυτές του 524/1980 (προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
  3. Το αρ. πρωτ. οικ. 3948/6-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»
  4. Το αρ. πρωτ. οικ. 14267/3-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Έγκριση σύναψης πεντακοσίων έξι (506) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας».
  5. Το αρ. πρωτ. οικ. 9597/5-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με θέμα την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.» (με αντίτιμο) 2 ατόμων (1 ΤΕ καθηγητή νυκτών  οργάνων  & 1 ΔΕ δασκάλου παραδοσιακών οργάνων).
  6. Τις ανάγκες του ΝΠΔΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
  7. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του «Δ.Ω.Α.» η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Ανακοινώνει την προκήρυξη (2) δύο θέσεων για το Σχολικό Έτος έτος 2017-2018  :

     α) Ενός καθηγητή Μουσικής Νυκτών Οργάνων &
     β) Ενός δασκάλου Μουσικής Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά) με μηνιαίες αποδοχές που θα περιλαμβάνουν  εισφορές στο Ι.Κ.Α. για το διάστημα από 1-11-2017 έως 30/6/2018.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση από 16/6/2017 έως 25/6/2017 στη γραμματεία  «Δ.Ω.Α.»  (κ. Ιωάννη Σουλτανόπουλο).

Το έργο το οποίο θα εκτελέσουν αφορά την διδασκαλία  μαθητών του «Δ.Ω.Α.» στα τμήματα της
α) Κλασσικής Κιθάρας &  β) Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν :

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης (18/6/2017).

Βασικά κριτήρια επιλογής εκτός του απαραίτητου τίτλου σπουδών:

  1. Προηγούνται οι δημότες Λοκρών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική αίτηση, προηγούνται οι δημότες όμορων Δήμων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσης, από οπουδήποτε.
  2. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία  στο «Δ.Ω.Α.».

 

Ο

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. «Δ.Ω.Α.»

 

   ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΤΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ