Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 10/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ    ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη   21/6/2017

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7640

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 10/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                             1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                             2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                             3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                             4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                             5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                             6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  26η Ιουνίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα  09,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αποδοχή δωρεών.
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών άρδευσης Τ.Κ. Εξάρχου
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Χ.Ε. προπληρωμής.
Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας κοινόχρηστων χώρου αιγιαλού.
Θέμα 6ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ