Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 7/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  21/6/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7641
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

 

 Π  Ρ Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 7/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  28  Ιουνίου 2017 , ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα  20,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 6/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  Έτους 2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 3ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙ  & ΘΑΛΑΣΣΑ

(Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί Έγκρισης Απολογισμού οικ. έτους 2016

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος και Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 5ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό  περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος και μέλος  του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 6ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί Έγκρισης Απολογισμού οικ. έτους 2016

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 7ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί Έγκρισης Απολογισμού οικ. Έτους 2016

                                 (Εισηγητής  ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκπ/σης Κος  Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 8ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί Έγκρισης Απολογισμού οικ. Έτους 2016

                                (Εισηγητής  ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Κος  Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 9ο : Επί της αποφάσεως 6/93/2017 αποφάσεως Δ.Σ. περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 10ο : Καθορισμός τελών άρδευσης  και  Συγκρότηση (3)μελούς επιτροπής άρδευσης.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 11ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2017.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 13ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.

                                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 14ο: Ψήφιση πιστώσεων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών έτους 2017.

                                                (Εισηγητής ο  Αντ/ρχος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

                                               (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 16ο : Παράταση  προθεσμίας για το έργο: < ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΑΓΟΤΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ >.

                                                ( Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ κος Γεώργιος Βλαχάβας ).

 Θέμα 17ο : Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καλαποδίου για χρήση  από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο από 5/6/17 έως 21/7/17  .

                                             (Εισηγητής ο  Αντ/ρχος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 18ο : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΚΑΚΑΗΛΙΑ’

                                 (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 19ο : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ α) «ΡΟΔΑ» ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  β) «ΒΙΒΟΣ» ΤΡΑΓΑΝΑΣ γ) « ΦΑΡΑΓΓΙ» ΜΑΡΤΙΝΟΥ» .

                                 (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 20ο :Επί αιτήσεως της κας Χαρίκλειας Καραμασιώτη  για λύση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (Αγροτεμαχίου) με αριθμό 274 στη θέση ‘Αμαξόστρατα’ Λαμίας

                                     ( Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ κος Γεώργιος Βλαχάβας ).

Θέμα 21ο : Επί αιτήσεων Δημοτών για παροχή ύδρευσης εκτός σχεδίου .

                                 (Εισηγητής ο  Αντ/ρχος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

                                                                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ  
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.