Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2016 για τα ΝΠΔΔ Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016                                                                                     
ΝΠΔΔ  
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»  Δήμου Λοκρών

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

             306.075,29

Χρηματικό υπόλοιπο 2015

             135.691,93

Σύνολο

              441.767,22

ΕΞΟΔΑ

 

Σύνολο εξόδων

              423.785,65

Αποθεματικό

                17.981,57

Σύνολο

               441.767,22

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016                                                                                     
ΝΠΔΔ   «
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»  Δήμου Λοκρών

                                                                         

Α)  ΕΣΟΔΑ:   

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015:     28.044,25 €

                  Ε Σ Ο Δ Α:                   175.104,47 €

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:   203.148,72 €                                                                        

Β)  ΕΞΟΔΑ:   

ΕΞΟΔΑ:                                       173.682,60 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                          29.466,12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:    203.148,72 €

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016                                                                                     
ΝΠΔΔ   «
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»   Δήμου Λοκρών

                                                                         

ΕΣΟΔΑ                   :          215.414,27 ευρώ
ΕΞΟΔΑ                   :          138.494,68 ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :            76.919,59 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ                 :          215.414,27 ευρώ

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016                                                                                     
ΝΠΔΔ  «
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου Λοκρών

                                                                         

ΕΣΟΔΑ                   :          235.944,49 ευρώ
ΕΞΟΔΑ                   :          149.869,78 ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :            86.074,71 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ                :           235.944,49 ευρώ

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ