Πίνακες αποτελεσμάτων για τα Κέντρα Κοινότητας (ΣΟΧ 1/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη,   4-7-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                              

Πλατεία  Δημαρχείου 1                                              
Αταλάντη – Τ.Κ. 35200                                                         
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία                                   
                       Δημητρίου Κων/νος                                        
Τηλ.: 22330-22374                                           
         22333-50338                                                              
Fax: 22330-22606                                                           
e-mail:mariapassa1@yahoo.gr                                                                                                                               

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ                                                        

    Ο Δήμος Λοκρών παραθέτει ανά ειδικότητα τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στην  ΣΟΧ  1/2017 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης <Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών>.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο  ΑΣΕΠ,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους.

     Οι σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Αταλάντη την 4η Ιουλίου 2017 , οπότε η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων δηλαδή την 5η Ιουλίου 2017.

     Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αθήνα,ΤΘ 14307, ΤΚ 11510) και, για να εκτελεστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00) που έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) βλ.λογότυπο <ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ> στο

Διαδίκτυο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)- είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).

      Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει των κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Ακολουθούν ως συνημμένα τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf

  1. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
  2. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (.xls)