Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 8/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                     Αταλάντη  17/7/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου:  8729

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr        

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 8/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  21  Ιουλίου 2017 , ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  11,00  π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. Νο 7/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

                                         (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 3ο : Επί της αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονων διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 4ο : Χορήγηση παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δημητρίου Παναγιώτη του Χαράλαμπου.

                                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)                           

Θέμα 5ο : Τριμηνιαία έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ( ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ) 2ΟΥ  τριμήνου έτους 2017

 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2017 .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Επί της αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 10ο : Συνδρομή Δήμου Λοκρών στο παράκτιο δίκτυο πόλεων .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο πρόληψης υγείας) στο Δήμο Λοκρών και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας .

                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεων δημοτών για χορήγηση παροχών ύδρευσης .

                                      (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

 

                                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ  
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.