Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 12/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη   18/8/2017
                                                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10232

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                               1.   κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                               2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                               3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                               4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                               5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                               6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  25η Αυγούστου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα  09,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση  του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ