Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 13/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   21/8/2017
                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10283

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 13/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                   1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                   2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                   3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                   4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                   5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                   6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  25η Αυγούστου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10,00 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού.

Θέμα 2ο: Έγκριση δαπανών Χ.Ε. προπληρωμής.

Θέμα 3ο: Ψήφιση πιστώσεων.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ