Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 14/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                        Αταλάντη   13/9/2017
                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11695

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 14/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                     2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                     3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                     4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                     5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                     6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  18η Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10,00 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού.
Θέμα 2ο: Ορισμός υπολόγου Χ.Ε. προπληρωμής.
Θέμα 3ο: Ψήφιση πιστώσεων.
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπανών υπολόγων πάγιας προκαταβολής.
Θέμα 5ο: Επικαιροποίηση της αριθ. 13/92Α/2015 απόφασης Ο.Ε.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ