Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 11/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                  Αταλάντη  25/9/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12414
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 11/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  29  Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και  ώρα  19,30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 9,10/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 3ο : Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές

                                         (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 5ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Τροποποίηση ιεράρχησης αναγκών , υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 8ο :Έγκριση και παραλαβή του τμήματος Β1 της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)  

                                      (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 9ο : Κατάταξη των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Κος. Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

                                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
​2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ  
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.