Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ. Αταλάντης"

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία:

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  3. Μελέτη Διαγωνισμού
  4. Περίληψη Διαγωνισμού
  5. ΤΕΥΔ