Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 12/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη  26/10/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14192
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 12/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  31 Οκτωβρίου 2017 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  19,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 11/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Τριμηνιαία έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ( ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ) 

                 3ΟΥ  τριμήνου έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο : Παραχώρηση μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών έναντι ενοικίου στο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)                                 

Θέμα 5ο : Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2018.

                                      (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 6ο : Λύση  μισθωτικής σχέσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στον Όσιο Σεραφείμ.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών»

                                      (Εισηγητής η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας Κα. Παπαναγιώτου Άννα)

Θέμα 10ο : Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό (Επί αιτήσεως παραιτήσεως Άγγελου Θάνου  ) .

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Δ.Κ. Λιβανατών ( επί αιτήσεως Σταματίας Καρυπιάδη αγορά οικογενειακού τάφου)

                                      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Κ. Λιβανατών Κα. Γιαννούλα Πάσσα)

Θέμα 12ο : Ψήφιση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών .

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Απόδοση ποσού για δαπάνη συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε. μέσω προγραμματικής σύμβασης.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Επί της αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 15ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

                                      (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

                                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.