Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Μεταλλικής Δεξαμενής νερού για Δ.Κ Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΑΤΑΛΑΝΤΗ  13-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15034
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Λοκρών, θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα μόνο βάση τιμής για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ  Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σε μορφή .pdf

1) Περίληψη Διαγωνισμού
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού
3) Μελέτη Διαγωνισμού

4) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)
5) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ (.docx)