Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 16/2017 Δημοτικού ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη  16/11/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15215

                                      

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 16/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 20η  Νοεμβρίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20.00  μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.

                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.