Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 13/197/2017  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

4.976.814,43

1

Έκτακτα

2.511.875,59

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

894.766,78

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

16.603.713,55

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.201.485,45

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

1.049.207,48

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

27.237.863,28

 

 

 

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Ποσά σε €

60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

2.313.385,53

61

Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων

571.079,12

62

Παροχές Τρίτων

1.780.610,24

63

Φόροι-Τέλη

239.625,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα

267.392,83

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

386.571,58

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

371.246,00

67

Πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους

982.799,35

68

Λοιπά Έξοδα

18.500,00

6

Έξοδα

6.932.209,65

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

96.000,00

73

Έργα

813.763,74

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

39.323,11

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

32.055,00

7

Επενδύσεις

981.141,85

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.916.628,76

82

Αποδόσεις

1.084.275,36

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

16.185.711,44

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και Προβλέψεις

19.186.615,56

9

Αποθεματικό

137.896,22

Σ ύ ν ο λ ο   Ε ξ ό δ ω ν :

27.237.863,28

 

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ