Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών
 

ΕΣΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                

599.103,51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                           

 13.448,10

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

612.551,61

ΕΞΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                             

602.654,93

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      

9.896,68

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

612.551,61

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ