Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα ως ακολούθως (βλ. πίνακα Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα (βλ. Πίνακα Β).

Για περισσότερες λεπτομέρειες ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο παρακάτω

Συνημμένα Αρχεία: