Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη 27-11-2017        

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                      .                                                                        Αριθ.Πρωτ. 15645
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002309199
ΑΔΑ: ΨΡ11ΩΛΤ-Ρ94         

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ           

           Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»
Α.Μ. :
2/2017  και CPV 50800000 -3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

  1. Ο συνοπτικός  Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις   14/12/2017, ημέρα Πέμπτη  με  ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Λοκρών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
  2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και αναλύεται σε Υδραυλικές Εργασίες προϋπολογισμού 35.437,35 € με  Γ.Ε , Ο.Ε (18%)  & Απρόβλεπτα (15%),  Αναθεώρηση :  298,62 € και Φ.Π.Α (24%) :  11.612,90 €
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π στη Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .
  4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  5. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
  6. Το έργο με ΚΑ 25.7312.0087 χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται  για τα Έργα αυτά.
  7. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 30 ημέρες. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
  8. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 967,00 ΕΥΡΩ.
  9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα στην ιστοσελίδα  του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ : www.dimos-lokron.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ