Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη  27-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 15645
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»

Α.Μ.: 2/2017 και CPV 50800000-3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2(α) του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία .pdf που αφορούν στον Διαγωνισμό

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  4. Μελέτη
  5. Προϋπολογισμός 
  6. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
  7. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)
  8. Τιμολόγιο Μελέτης