Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη  11/12/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16191
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 17/2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  15  Δεκεμβρίου 2017 , ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  18,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 13,14,15,16/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                         (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο : Παραχώρηση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας Αφων Πεπονάκη για διάνοιξη δρόμων στη Δ.Κ. Μαλεσίνας σύμφωνα με το σχέδιο πόλεως Μαλεσίνας.

                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Τ.Υ. Κος. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 4ο : Παράταση σύμβασης έτους 2017 προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών,

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 5ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής α) για την παραλαβή υπηρεσιών, β) παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων (ελαστικών κ.λ.π.) έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμήθειας Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 10ο : Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής οικ. Έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Συνδρομή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα Έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών

                                         (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεων δημοτών για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 15ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 17ο : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη».

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)                               
Θέμα 18ο : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης»

                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

 

                                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.