Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2018

ellhnikh-dhmokratia

                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           
Ημερομηνία:  12-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 16271
ΑΔΑΜ: 17PROC002403346
ΑΔΑ: 6ΓΣΖΩΛΤ-ΕΩΡ
                                                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2018, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Πλ. Δημαρχείου 1 Αταλάντη
Τηλ.: 22330 22374   
Telefax: 22330 22606
Ιστοσελίδα:www.dimos-lokron.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR244

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-lokron.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από το Γραφείο Προμηθειών Αρμόδιος υπάλληλος κος Λιάρτης Βασίλειος, Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη Τηλέφωνο 2233023707 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34300000-0

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στον Διαγωνισμό

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  2. Μελέτη
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
  5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)