Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 για Δήμο Λοκρών - Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη: 29/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.  15719
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με αγορά, του είδους που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Μελέτη
  4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (διορθωμένο)
  5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)