Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του πρώην δημάρχου Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 1-23/1/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 1/1/2018 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ           ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ

      Ν.Λιόλιος                      Γ.Βλαχάβας          Γ. Σταθουλόπουλος           

                                                                        Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου          

                                                                        Α. Θεοχάρης                            

                                                                       Αλ.Β.Κούρος                       

                                                                        Ι.  Κούρος                         

                                                                        Δ. Τσοχαντάρης                    

                                                                       Β. Καρατράντος                    

                                                                       Η. Κολομτσάς                            

                                                                       Ι.  Χριστοφόρου                   

                                                                       Γ. Γουρνάς                                       

                                                                      Ν. Παπαχριστόπουλος

                                                                      Δ. Χρήστου

                                                                      Π. Μαρκοστάμος                                                                            

                                                                      Β. Κυριαζής

                                                                      Α. Κοτσιαφίτη

                                                                      Κ. Αγγελούσης

                                                                      Κ. Σούλιας

                                                                       Ι. Παπαγεωργίου

                                                                       Β. Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                       Ζ. Καζάνας

                                                                      Α. Γκιώνης

                                                                      Ν. Σωτήρχου                                                            

                                                                       Γ. Σκαμπερδόπουλος

                                                                     Κ. Πάσσας

                                                                     Κ. Δούρος        

                                                                     Γ.Ρούσσης

                                                                                                                  
Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

       Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης,  2.  Ι. Πάσσα, 3.Μ. Σταθουλοπούλου.                                                   

        Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:       

        Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2.Γ. Ρουμπής, 3.Γ. Μύθης, 4. Ι. Σκορδάς , 5.Α. Πλατίτσας, 6.Α. Ευθυμίου, 7. Δ. Κυριαζής, 8. Σ. Σαρηγιάννης,

      Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:

      Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης, 2. Α. Λάμπρου, 3. Ι. Γιαννάρας,

 Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

 Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την είδηση του θανάτου του πρώην Δημάρχου Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη και την τηλ. πρόσκληση του Προέδρου αυτού, σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 27 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη.

Ο Πρόεδρος, μετά την διαπίστωση της απαρτίας, είπε τα εξής:

Μετά την είδηση του θανάτου του πρώην Δημάρχου Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει σχετικό ψήφισμα για την απώλεια του.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

                                       Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα  πρώην Δήμαρχο Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη ως κατωτέρω:

 

Ψ   ή   φ   ι   σ   μ   α

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜ0ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σήμερα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο  Λοκρών μετά από πρόσκληση του Κου Προέδρου και εισήγηση του Κου Δημάρχου, μετά από την είδηση του Θανάτου του Θεόδωρου Καραμέρη , πρώην Δημάρχου Οπουντίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του αποθανόντα τέως Δημάρχου Οπουντίων , Θεόδωρου Καραμέρη
-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα
-Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. Λοκρών κατά την εκφορά του νεκρού
-Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε δρόμο ή πλατεία της Τ.Κ. Μαρτίνου,
-Η ταφή του να γίνει με Δημοτική δαπάνη,
-Να δοθεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του εκλιπόντος

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 1/1/2018

...................................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

     Ν.Λιόλιος                            Γ.Βλαχάβας         Γ. Σταθουλόπουλος, Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου ,  

                                                                            Αλ.Κούρος, Ι. Κούρος, Α.Θεοχάρης, Δ. Τσοχαντάρης  

                                                                            Β.Καρατράντος, Ι. Χριστοφόρου, Γ. Γουρνάς,

                                                                             Δ. Χρήστου, Α. Κοτσιαφίτη, Π. Μαρκοστάμος ,

                                                                            Η. Κολομτσάς, Β. Κυριαζής, Ν. Παπαχριστόπουλος

                                                                            Κ.Αγγελούσης, Κ. Σούλιας, Ζ. Καζάνας, Α. Γκιώνης

                                                                            Β. Σίμου-Παλαιολόγου , Ι.Παπαγεωργίου,  

                                                                            Ν. Σωτήρχου, Γ. Σκαμπερδόπουλος ,

                                                                            Κ. Δούρος, Κ. Πάσσας, Γ.Ρούσσης.

 

                                                                                                                                                                           

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                             Ο
             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                      Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ