Πρόσληψη 2 ατόμων στα πλαίσια του Προγράμματος "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

                                                                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23-01-2018
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.     37                     

                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος,

για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,

του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α΄/31.10.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄23-12-2014).
 6. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 5122/23-05-2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Περιόδου 2017-2018 για φορείς δομές και οφελούμενους.
 7. Την υπ΄αριθμ. 12829/03-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Περιόδου 2017- 2018, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014- 2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΟΠΣ5007969,  ΣΑΕ Ε3551, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ  2017355 10000

 1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3056/27-06- 2017 απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΠΤ7ΛΗ-Ζ5Χ) του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-2018) με κωδικό ΟΠΣ 5008972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 2. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών στο Δήμο Λοκρών κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5122/23-05-2017 Ανακοίνωση-πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Περιόδου 2017-2018, για το Δήμο Δομής: Δήμος Λοκρών, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών, Νομός: Φθιώτιδας, Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας.
 3. Την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ. 26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’ /7-7-2016) η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
 4. Την με αριθμό 12/92/2017 απόφαση του Δ.Σ  «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών
 5. Την υπ’ αριθ. οικ.-51330/13-04-2017 ενημέρωση για ανανέωση και πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 6. Την υπ' αριθμ. 8095/229038/29-12-2017 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 7. Το υπ.αριθμ.ΦΕΚ 1306/τ.Β/16-6- 2011,συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λοκρών και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών”.
 8. Την υπ’ αριθ. 15301/20-11-2017 βεβαίωση Πίστωσης Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών  περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθούν με την παρούσα.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης  που εδρεύει στο Δήμο Λοκρών  και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

1. Aνακοίνωση ΣΟΧ 2/2018
2. Παράρτημα Ανακοινώσεων για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
3. Έντυπο Αίτησης για πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)