Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αταλάντη 29/1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 818
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2017 έως 31-12-2017 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  29.083.316,46
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:    26.711.907,19
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    9.415.525,70

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   29.083.316,46
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:       8.994.870,94
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:      8.691.095,19

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ