Ματαίωση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Αναβάθμιση Υποδομών Συστήματος Υδροδότησης Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΑΔΑ: ΨΥΜΝΩΛΤ-4ΒΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΡΙΘΜOΣ     24/100/2019

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από την 10561-4/9/2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής,

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                         Αταλάντη, 2-9-2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 10445
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 24/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη  4/9/2019
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10561

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                   

Κέντρο Κοινότητας - Ανακοίνωση για το Επίδομα Στέγασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 - 09 - 2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραμίντζιου Γεωργία
Μίχα Αθανασία, Δουσιώτη Παγώνα
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 
FAX:2233081052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ανανέωση αιτήσεων μετά την πάροδο του εξαμήνου ισχύος της αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.

Ανάδειξη Προεδρείου Δ.Σ., μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη, 2/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             ΑΠ:   Δ.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2019, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10161/25-8-2019 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους , έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη Προεδρείου Δ.Σ. , μελών Τακτικών και αναπληρωματικών της Οικονομικής Επιτροπής , της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1η Σεπτεμβρίου 2019 (1.9.2019- 6.11.2019) έως την 6η Νοεμβρίου 2021 ως εξής:

Ρύθμιση 100 δόσεων - Καταληκτική Ημερομηνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη, 03/09/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-22374
Fax: 22330-22606

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σελίδες