Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 26/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη   26 /11/2018
                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16051

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  26/11/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16054
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

  

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ

   Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

 
  του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 16/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                           Αταλάντη  26/11/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16052
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκσκαφέα-Φορτωτή του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ημερομηνία: 23/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 15992
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 18PROC004057662                                                                            
ΑΔΑ: ΨΛΘΦΩΛΤ-16Κ                                                                                    

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη , 20/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.15888
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών Δήμου Λοκρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 €

 

Ηλεκτρονική Κλήρωση για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Λαμία  21-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Aρ. Πρωτ.  15915
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το Έργο:
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ)".

Σελίδες